Princips da la politica da l’ambient

Aual che curra tras in guaud da pigns
© Hansueli Krapf / Wikipedia

La politica d'ambient dal Cussegl federal fa effect. La qualitad da l'aua dals flums e dals lais è auta. En il cumbat cunter l'impestaziun da l'aria han ins fatg progress considerabels. Il guaud è intact. Grazia al recicladi vegnan reutilisadas bleras materias custaivlas. La protecziun dal terren e l'impurtanza da la diversitad da las spezias biologicas èn francadas en la conscienza dals umans.

Quests resultats han ina basa giuridica stabila:

 • Il mantegniment duraivel da las basas natiralas da la vita tenor l'artitgel 2 da la Constituziun federala.
 • Las diesch leschas federalas che duain realisar la politica d'ambient.
 • L'Uffizi federal d'ambient (UFAM) che procura per la realisaziun, la coordinaziun e l'infurmaziun da mesiras che concernan l'ambient.
   

La politica d'ambient da la Svizra sto procurar che las resursas natiralas vegnian mantegnidas a lunga vista e stettian a disposiziun er a las generaziuns futuras. Sin basa dal dretg da l'ambient e coordinà cun la strategia da duraivladad dal DATEC ha il UFAM las suandantas finamiras:

 • mantegnair las resursas natiralas a lunga vista e las utilisar en moda duraivla (terren, aua, guaud, aria, clima, diversitad biologica e diversitad da la cuntrada) sco er eliminar influenzas negativas existentas;
 • proteger ils umans da grevezzas excessivas (canera, organissems e substanzas nuschaivlas, radiaziun nunionisanta, ruments, deponias veglias ed incaps relevants);
 • proteger ils umans sco er valurs materialas considerablas da privels idrologics e geologics (auas grondas, terratrembels, lavinas, bovas, erosiun e crudada da crappa).

Sfidas

 • Franar la midada dal clima e limitar las emissiuns da gas cun effect da serra per almain 20 pertschient fin l'onn 2020 cumpareglià cun l'onn 1990 sco er s'adattar a la midada dal clima tenor la strategia dal Cussegl federal
 • Rinforzar in'economia verda cun agid d'in plan d'acziun per utilisar en moda pli effizienta las resursas natiralas sco er cun agid d'ina revisiun da la Lescha davart la protecziun da l'ambient.
 • Proteger il terren per preservar il sistem ecologic da donns irreversibels.
 • Prevegnir a privels da la natira sco inundaziuns, bovas e.u.v.
 • Mantegnair a lunga vista la diversitad biologica, inclusiv sias prestaziuns, cun agid d'ina strategia che salva ina ritga biodiversitad ch'è buna da reagir a midadas.

Infurmaziuns detagliadas davart l'ambient chattais Vus sin questa pagina d'internet en tudestg, en franzos u en talian

Contact

Secretariat general
Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun DATEC

Chasa federala nord
CH-3003 Bern

Tel.
+41 58 462 55 11

Ulteriurs contacts

Stampar il contact

https://www.uvek.admin.ch/content/uvek/rm/home/umwelt/umweltpolitik.html