Princips da la politica d'energia

energiepolitik strommast strom

Il provediment d'energia da la Svizra sa mida. Per dumagnar las sfidas futuras dovra la politica d'energia cundiziuns generalas che pussibiliteschan ils suandants puncts: augmentar uschè svelt sco pussaivel la producziun naziunala d'electricitad, electrifitgar vastamain/decarbonisar il provediment d'energia e utilisar l'energia en moda pli e pli effizienta. Ils progress en Svizra vegnan er influenzads da las midadas fundamentalas sin ils martgads d'energia. Questas midadas resultan dals svilups economics, politics e tecnologics en Svizra ed a l'exteriur.

La basa per la politica d'energia da la Svizra è l'artitgel d'energia ch'è francà en la Constituziun federala dapi l'onn 1990. La Lescha d'energia, la Lescha davart il CO2, la Lescha davart il clima e l'innovaziun u la Lescha davart il provediment d'electricitad sa basan sin quest artitgel constituziunal e furman cuminaivlamain l'instrumentari per ina politica d'energia persistenta e moderna da la Svizra.

Strategia d'energia 2050

L'onn 2017 han votantas e votants acceptà la revisiun da la Lescha d'energia. Quai è stà l'emprim pass per realisar la Strategia d'energia 2050. Ella ha las suandantas finamiras:

  • promover l'extensiun da las energias regenerablas en Svizra,
  • reducir la dependenza da las energias fossilas da l'exteriur,
  • reducir il consum d'energia,
  • augmentar l'effizienza energetica.


Las ovras nuclearas existentas pon restar en funcziun, uschè ditg ch'ellas èn segiras. La construcziun da novas ovras nuclearas è però scumandada.

Perspectivas energeticas 2050+

La fin da l'onn 2020 ha il DATEC publitgà las Perspectivas energeticas 2050+. Ellas han sviluppà vinavant la Strategia d'energia 2050 cun mussar vias tecnologicas en scenaris. Sin questas vias pon vegnir cuntanschidas tant las finamiras da la politica d'energia (in provediment d'energia segir e per gronda part cun energias regenerablas fin l'onn 2050) sco er da la politica dal clima (netto nulla emissiuns fin l'onn 2050).

Fatschentas actualas da la politica d'energia

Lescha federala davart in provediment d'electricitad segir cun energias regenerablas

Il zercladur 2021 ha il Cussegl federal deliberà la Lescha federala davart in provediment d'electricitad segir cun energias regenerablas. Il project sa basa sin ils resultats da las Perspectivas energeticas 2050+. Ses cuntegn è ina revisiun da la Lescha d'energia e da la Lescha davart il provediment d'electricitad. Cun extender la producziun indigena d'electricitad regenerabla e cun fixar finamiras liantas d'augmentar la producziun d'electricitad ed er finamiras per reducir il consum d'energia duai vegnir rinforzada la segirezza dal provediment da la Svizra, cunzunt durant l'enviern. Il parlament ha deliberà il project il settember 2023. Las novas regulaziuns legalas duain entrar en vigur l'onn 2025.

Lescha davart il clima e l'innovaziun

Il zercladur 2023 han las votantas svizras ed ils votants svizzers acceptà la «Lescha federala davart las finamiras en la protecziun dal clima, davart l'innovaziun e davart il rinforzament da la segirezza energetica» (Lescha davart il clima e l'innovaziun). Questa lescha determinescha la norma da la politica dal clima da la Svizra e fixescha finamiras intermediaras per reducir las emissiuns da gas cun effect da serra fin l'onn 2050. Cun mesiras da promoziun limitadas vegnan sustegnids il remplazzament da stgaudaments fossils tras sistems da stgaudar favuraivels al clima ed er il remplazzament da stgaudaments electrics che consumeschan oz anc fitg blera electricitad durant l'enviern. Quai rinforza er la segirezza dal provediment d'electricitad da la Svizra. Ultra da quai sustegna la Lescha davart il clima e l'innovaziun entaifer in termin limità er las interpresas che dovran tecnologias innovativas e favuraivlas al clima.

Respargns ed alternativas Chaussas interessantas davart il tema Energia

La pagina d'internet dad EnergiaSvizra infurmescha davart las energias regenerablas e davart l'effizienza energetica en ils secturs da las chasadas, dals edifizis, da la mobilitad e da las interpresas. Calculai, tge custs che vegnan chaschunads dals differents purtaders d'energia u As laschai cussegliar, co che Vus pudais spargnar energia cun prender mesiras simplas.

Contact

Secretariat general
Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun DATEC

Chasa federala nord
CH-3003 Bern

Tel.
+41 58 462 55 11

Ulteriurs contacts

Stampar il contact

https://www.uvek.admin.ch/content/uvek/rm/home/energia/politica-d-energia.html